Privacy Policy

Privacy verklaring KV Viking Amsterdam

Dit is de privacyverklaring van kanoverenging Viking, gevestigd te Vikingpad 40, 1034 VG
Amsterdam.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens?

Bij inschrijving als lid bij onze vereniging vragen wij om een aantal persoonsgegevens, onder andere:

  • naam,
  • adres,
  • woonplaats,
  • telefoonnummer,
  • e-mailadres,
  • geboortedatum,
  • geslacht,
  • bezit zwemdiploma,
  • bankrekeningnummer.

Met welk doel?

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het voeren van de ledenadministratie. De persoonsgegevens worden verwerkt voor het versturen van nieuwsberichten van de vereniging, inclusief de benodigde informatie m.b.t. de Algemene Leden Vergadering, en het innen van de contributie.

Wie heeft inzage?

Binnen de vereniging kunnen deze gegevens worden ingezien door de verantwoordelijke
bestuursleden: de secretaris, de penningmeester en het bestuurslid verantwoordelijk voor
wedstrijdinschrijvingen.

Beveiliging?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de
persoonsgegevens. Het bewaren van persoonsgegevens in elektronisch formaat gebeurt op
apparatuur die met een wachtwoord is beveiligd. De besturingssystemen op deze apparatuur wordt up-to-date gehouden, evenals virusscanners. Als persoonsgegevens tussen bestuursleden worden uitgewisseld in een elektronisch bestand, dan wordt dit bestand altijd met een wachtwoord beveiligd.

Delen met derden?

Leden van onze vereniging worden ook aangemeld als lid van de overkoepelende sportbond, het Watersportverbond. Voor dit doel worden de persoonsgegevens van de vereniging met het Watersportverbond gedeeld. De afdracht van de bondscontributie wordt door onze verenging verzorgd. Het watersportverbond heeft een eigen privacyverklaring, deze is te vinden op
http://www.watersportverbond.nl/privacy-statement/
Als leden deelnemen aan wedstrijden die niet door onze verenging worden georganiseerd, dan worden alleen de noodzakelijke persoonsgegevens gedeeld met de organiserende derde partij. Het zal dan meestal gaan om naam, geboortedatum of -jaar, geslacht en lidmaatschapsnummer. De organiserende partij is meestal een andere kanovereniging in Nederland, Duitsland of België. De persoonsgegevens worden gebruikt om een wedstrijdprogramma samen te stellen en later om de uitslagen vast te leggen, denk hierbij aan denk aan naam, gevaren klasse. Het wedstrijdprogramma en de uitslagen worden verspreid onder de deelnemers en andere geïnteresseerden en mogelijk ook op publiekelijk toegankelijke websites gepubliceerd. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen?

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar). In het geval dat dit wel gebeurt gaat dit enkel en alleen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal?

Onze vereniging maakt regelmatig foto-, film- en/of videobeelden waarop onze leden te zien zijn. Het gaat om beeldmateriaal van evenementen, trainingen, wedstrijden en overige activiteiten waar leden van onze vereniging aan deelnemen.
Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicatie op de website of social media van onze vereniging. Soms worden deze beelden ook gebruikt voor publicatie in uitingen van het
Watersportverbond of in lokale/regionale/landelijke dag- en weekbladen. Het doel van deze
publicaties is natuurlijk altijd om onze vereniging en haar leden op een positieve manier onder de aandacht te brengen van iedereen die in kanosport geïnteresseerd is.
Op het inschrijfformulier kunnen leden aangeven of zij toestemming geven voor dit gebruik van beeldmateriaal. Leden kunnen altijd op deze toestemming terugkomen.

Bewaren?

Onze vereniging bewaart de persoonsgegevens in ieder geval voor de duur van het lidmaatschap. Bij het beëindigen van het lidmaatschap zullen wij toestemming vragen om de gegevens te bewaren voor historische doeleinden, of voor het organiseren van een reünie. Als deze toestemming niet wordt verkregen worden de persoonsgegevens verwijderd binnen een termijn van 6 maanden. Voor de financiële administratie geldt een bewaartermijn van 7 jaar.
Uitslagen van wedstrijden kunnen ook persoonsgegevens bevatten. Om historische redenen worden deze uitslagen voor onbepaalde tijd bewaard.

Rechten?

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen?

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Bijlagen