Lidmaatschap

Lidmaatschap van de Viking.

Als u lid bent van de Viking (en het watersportverbond) kunt wekelijks deelnemen aan de trainingen. Ook kunt u uw eigen boot stallen in ons clubhuis (deze moet wel in het rek passen) en dan kunt u 24/7 gaan kanoën.
Hieronder kunt vinden wat de contributie bedraag, hoe u zich kunt aanmelden en weer kan opzeggen.

Contributie:

Artikel 1.

Op voorstel van het bestuur wordt door de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 19, lid 2 van de statuten, de contributie die in het komende kalenderjaar per lid dient te worden betaald, vastgesteld.

Artikel 2.

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. De contributie wordt elk kwartaal door de penningmeester geïncasseerd, tenzij het lid heeft aangegeven zelf tijdig voor betaling zorg te dragen.

Artikel 3.

Het bestuur stelt de contributie per 6 maart 2024 op:

Senioren (leden vanaf 18 jaar) betalen € 57,50 per kwartaal.

Junioren (leden onder 18 jaar) betalen € 37,50 per kwartaal.

Junioren (leden onder 18 jaar) die op hetzelfde woonadres bij de gemeente zijn ingeschreven betalen 75% van de normale contributie. Deze bedraagt € 28,12 per kwartaal.
De contributie wordt vanaf 1-1-2025 jaarlijks verhoogt met de inflatie.

Artikel 4.

Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 15 per lid.

Extra informatie Watersportverbond.

Leden van Viking, die lid zijn van meerdere bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen, hebben recht op teruggave van teveel afgedragen contributie aan het Watersportverbond. Uitgangspunt daarbij is dat de betreffende watersporter slechts eenmaal contributie aan het Watersportverbond betaalt.

De jaarbedragen (2024) zijn € 29,55 voor een volwassen lid en € 12,15 voor gezinsleden en jeugdleden.

Een verzoek om teruggave dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar waarop de contributie betrekking heeft, ingediend te zijn bij het Watersportverbond.

U dient dit verzoek zelf bij het Watersportverbond in te dienen.

AANMELDING / OPZEGGING

 

Aanmeldingsformulier en Machtigingsformulier

Formulier wordt geladen ...

 

Inschrijfgeld

Bij aanmelding dient een eenmalig inschrijfgeld te worden betaald ten bedrage van € 15,00.
Restitutie van het inschrijfgeld is nimmer mogelijk

Zwemvaardigheid

Om lid te kunnen worden, moet men over voldoende zwemvaardigheid beschikken. Hiervoor moet aan het bestuur een geldig zwemdiploma overlegd kunnen worden.
Het bestuur kan in voorkomende gevallen verlangen dat een zwemproef wordt afgelegd.

Opzegging

Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris.
Opzegging is mogelijk per 30 juni en per 31 december van elk jaar. Het bericht van opzegging dient tenminste 1 maand voor deze data, dus op 31 mei of 30 november bij de secretaris te zijn ontvangen. Dit kan via ledenadministratie@kvviking.nl